Personvernerklæring

Omfang

Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Lauvsnes Gartneri, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av ansatte, eller andre som representerer oss.

Personopplysninger

Lauvsnes Gartneri oppbevarer og behandler opplysninger om kontaktpersoner i de firma og de virksomheter vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter kun:

  • Navn/tittel på kontaktperson
  • E-post/telefon som benyttes i arbeidsforholdet

Tilsvarende oppbevarer og distribuerer vi informasjon om medlemmene i vår ledelse.
De historiene som vi legger ut kan være koplet opp mot en video som er lagret på YouTube. Dersom disse videoene inneholder personinformasjon, er dette gjort i full forståelse med de involverte.
Det rettslige grunnlaget for innsamling, oppbevaring og behandling av personinformasjon er derfor alltid basert på samtykke. Formålet vil alltid være å kunne ivareta og utvikle samarbeidsforholdene, og å kunne formidle aktuell informasjon.
Lauvsnes Gartneri oppbevarer og behandler ikke personinformasjon som i lovverket betraktes som sensitiv.

De registrertes rettigheter

  • Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og sletting av data vil bli utført etter skriftlig forespørsel til Daglig leder.
  • Vi har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
  • Lauvsnes Gartneri utleverer aldri personopplysninger til 3dje part uten at dette er i full forståelse med de berørte.

Taushetsplikt

Alle ansatte, og alle som representerer Lauvsnes Gartneri, er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Ansvarlig

Daglig leder er overordnet sansvarlig for all oppbevaring og behandling av personopplysninger i Lauvsnes Gartneri.